De betrokkenheid en participatie van de ouders leveren een belangrijke bijdrage aan de onderwijskansen van hun kinderen. Onze school is steeds toegankelijk voor alle ouders voor een formeel of een informeel gesprek. Daarnaast organiseren we tal van activiteiten om de verbinding tussen ouders en school te versterken: oudergesprekken, feesten, opendeurdagen, kijkdagen, klusdagen, heemtunes,…

We maken tijdens de lessen gebruik van activerende werkvormen. Wanneer de leerlingen actief betrokken zijn bij de les wordt de leerstof beter en sneller opgenomen. Deze interactieve werkvormen worden op verschillende momenten doorheen de dag ingezet. De leerlingen worden geprikkeld om actief aan het werk te gaan met de opgedane kennis. Via deze werkvormen worden tal van (sociale) vaardigheden getraind.

In een steeds sneller veranderende maatschappij moeten we durven nadenken over de onderwijsmethodieken met een blik op de toekomst. We zetten in op innoverend onderwijs op maat van de leerling. Het plaatsen van interactieve borden, het verruimen van de klassen en het toepassen van co-teaching (meerdere leerkrachten in één klas) zijn hier een voorbeeld van. We zetten de leerlingen aan tot zelfsturing en eigenaarschap zodat ze zich kunnen ontplooien tot veerkrachtige individuen die klaar zijn om een stap in de ‘echte’ wereld te zetten.

Er zijn grote verschillen tussen de leerlingen wat betreft het kunnen leren, het tempo en de ondersteuning die ze nodig hebben om de leerstof te verwerken. Het doel is voor iedereen hetzelfde maar de weg ernaartoe is anders. Om deze verschillen op te vangen voeren we een doorgedreven differentiatie toe. We maken gebruik van: sporenbeleid (leerlingen verwerven de leerstof op hun tempo en hun niveau), verschillende instructievormen, ondersteunende maatregelen, aangepaste trajecten,…

In de dagelijkse klaspraktijk organiseren we tal van methodieken waarbij de leerlingen samenwerken om tot een resultaat te komen. Tijdens deze samenwerking neemt elke leerling een bepaalde taak op zich zodat er een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat. Het aansterken van de sociale vaardigheden vormt een belangrijk doel in dit proces. Samen kunnen we meer!

Niet alleen tijdens de dagelijkse klaspraktijk organiseren we tal van activiteiten om de sociale vaardigheden te trainen en te optimaliseren. Daarnaast maken we doorheen het schooljaar gebruik van klasdoorbrekende activiteiten met als focus het sociaal contact tussen de leerlingen te optimaliseren. Goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens, conflicten kunnen oplossen zijn onmisbaar voor een goede samenwerking.

We beschikken over speelplaatsen die uitdagen om te bewegen. Leerlingen die fit zijn kunnen hun aandacht tijdens de lessen beter aanhouden. Daarom hebben we de voorbije jaren een aantal initiatieven genomen om de speelplaatsen attractiever / beweegvriendelijker te maken. We blijven ook in de toekomst inzetten op beweegvriendelijke speelplaatsen. Een plaats waar de leerlingen graag vertoeven en  prikkels ontvangen om te ravotten en te spelen. Tevens worden op deze manier ook de sociale vaardigheden aangesproken en zorgen we ervoor dat de leerlingen leren samenspelen.

In onze school is lezen een begrip geworden. We hechten heel veel belang aan het lezen en al de vaardigheden die hiermee gepaard gaan. Reeds in de kleuterschool starten we met leesprojecten rond begrijpend luisteren en het aanleren van een goede luisterhouding. In de lagere school zetten we in op verschillende  werkvormen rond begrijpend lezen. Dit realiseren we aan de hand van ‘de sleutels voor effectief begrijpend lezen’. Verder worden er in de klassen wekelijks vrije leesmomenten voorzien. Een vlotte begrijpend lezer zal ook makkelijker leren. Reading is the key to learning.

Groene school en gezonde school zijn twee begrippen die met elkaar in verbinding staan op onze school. We verminderen de afvalberg door gebruik te maken van koekendozen en drinkbekers. Daarnaast organiseren we jaarlijks een fruitproject. Als lid van ‘School 2030’ streven we ernaar om met behulp van externe partners te evolueren naar een klimaatneutrale school.

In basisschool Hertog Karel is iedereen welkom! We leven in een maatschappij die divers is en willen dit graag doortrekken tot in onze school. We beschouwen deze diversiteit als een meerwaarde. Alle kinderen krijgen maximale leerkansen ongeacht hun sociaal economische achtergrond, etnische afkomst, geslacht,… We brengen de leerlingen de nodige vaardigheden bij om actief deel te nemen aan een democratische en diverse samenleving.